Naše aktivity | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Naše aktivity

Poskytujeme všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zamerané najmä na prekonanie, resp. zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie bezdomovcov, na podporu ich začlenenia do spoločnosti a na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie ich základných životných potrieb. Poskytujeme tieto sociálne služby:

a) Nocľaháreň v zmysle § 25 – poskytovanie prístrešia na účel prenocovania a ostatných činností v zmysle zákona o sociálnych službách, vrátane základného sociálneho poradenstva

b) Útulok v zmysle § 26 – poskytovanie ubytovania na určitý čas a ostatných činností v zmysle zákona o sociálnych službách, vrátane základného sociálneho poradenstva

c) Prepravnú službu v zmysle § 42 – preprava na to odkázaných osôb za podmienok stanovených zákonom o sociálnych službách

d) Nízkoprahové denné centrum a stredisko osobnej hygieny v zmysle § 24b  a § 60 - poskytovanie prvej pomoci a distribúciu k odborným lekárom, ošatenie a základné sociálne poradenstvo.

Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.