Komunitné organizovanie | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Komunitné organizovanie

LokalitaKomu pomáhame
Adresa: mestská časť Karlova VesV Karlovej Vsi existuje skupina ľudí, ktorí nemajú žiadne bývanie, resp. bývajú v neistom alebo nevyhovujúcom bývaní. Títo ľudia majú obmedzený prístup k pomoci, alebo im úplne chýba.
Ako pomáhameDobrovoľnícka pomoc
Snažíme sa zapájať klientov a klientky do riešenia ich situácieAktuálne nie je možné zapojiť sa ako dobrovoľník/čka do tohto projektu, môžte tak ale urobiť v iných projektoch našej organizácie
Kontakt
Telefón: 0910 842 170

Popis fotografií:
Počas leta sa podarilo zmobilizovať ľudí bez domova aby si vyčistili okolie svojich príbytkov. Obyvatelia blízkych bytoviek sa na nich predtým sťažovali. „Chýbali nám vrecia, kontajnery, tak sme odpad riešili iba provizórne. Ďakujeme za podporu pri upratovaní,“ poďakoval jeden z klientov Depaul Slovensko. 
 

 

 

K O M U N I T N É     O R G A N I Z O V A N I E 

Komunitné organizovanie je metóda používaná úspešne už takmer jedno storočie v Spojených štátoch. Cieľom komunitného organizovania je podporiť komunitu (v tomto prípade ľudí bez domova v Karlovej Vsi) ku aktívnej komunikácii a hľadaní riešení konkrétnych problémov, ktoré majú/zažívajú. Práve z týchto dôvodov je komunitné organizovanie ako metóda práce obzvlášť vhodné za účelom splnenia vyššie uvedeného cieľa.

Komunitné organizovanie pre Miestny úrad Karlova Ves sme začali realizovať v roku 2017 ako súčasť terénnej práce. V práci s cieľovou skupinou sme nadviazali na terénnu prácu krízovej intervencie, ktorá prebieha už rok. Kontakty, skúsenosti a prehľad o teréne nám pomohli začať komunitné organizovanie a to konkrétne so skupinou ľudí bez domova žijúcou v blízkosti Slnečnicovej ulice. Snažíme sa o nasledovné: 

podpora existujúcich komunít

pomoc pri zamestnávaní ľudí bez domova

prevencia bezdomovectva

konzultácie pri prípadoch, s ktorými má organizácia Deapul Slovensko praktické skúsenosti (ľudia bez domova, závislosti, psychicky chorí, ...)

začleňovanie ľudí bez domova do existujúcich skupín a  komunít v Karlovej Vsi

pomoc pri zapájaní ľudí bez domova do aktivít prospešných pre životné prostredie

viesť diskusie a prednášky spolu s lídrami spomedzi ľudí bez domova

podpora demokracie

zjednodušenie/asistencia pri komunikácií s komunitami

snaha o zlepšenie spolužitia medzi rôznymi sociálnymi skupinami v Karlovej Vsi

Cieľom komunitného organizovania v Karlovej Vsi je vytvorenie fokusovej skupiny zloženej z ľudí bez domova. V jej náplni by bolo vkladať potreby, očakávania a pohľady ľudí bez domova do nového komunitného plánu sociálnych služieb Karlovej Vsi.

Keďže hľadanie vhodných lídrov (členov fokusovej skupiny) je dlhodobý proces, deje sa tak neustále. Zároveň pracujeme s už „identifikovanými“ lídrami a cez terénnu prácu kontaktujeme nových aj starých členov komunity ľudí bez domova v Karlovej Vsi. Okrem samotnej sociálnej práce, sa snažíme identifikovať aj ich potreby a motivácie. 

Krátkodobým cieľom je vytvoriť skupinu minimálne 5 ľudí bez domova, ktorí budú členmi fokusovej skupiny pre tvorbu komunitného plánu sociálnych služieb. Dlhodobým cieľom je udržať komunitné organizovanie v mestskej časti aj po dotvorení plánu a s jeho pomocou postupne zlepšovať situáciu života ľudí bez domova.

Mestská časť ako formálny a volený predstaviteľ komunity žijúcej v Karlovej Vsi má absolútne nezastupiteľné miesto a projekt podobného charakteru sa môže úspešne rozvíjať najmä s podporou mestskej časti. Výstupy projektu zároveň slúžia mestskej časti na identifikáciu problémov a tiež zlepšovania situácie minoritnej ale aj majoritnej spoločnosti. 

 

Aktivity súvisiace s komunitným organizovaním:

- Beseda zameraná na dôležitosť zúčastniť sa volieb VÚC (pre ľudí bez domova)

- Upratovanie odpadkov v jednej z lokalít v Karlovej Vsi (fotogálerie z akcie je vyššie)

 

 

 

 

    Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.