Muzikoterapia | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Muzikoterapia

V roku 2016 sme realizovali projekt zameraný na prepojenie hudby a ľudí bez domova 

Najdôležitejší prínosom projektu bola podpora identity a integrácie klienta prostredníctvom interakcií medzi klientom a muzikoterapeutom  klientom a skupinou, klientom a komunitou. Posilňovali sme schopnosti rozumieť sebe a svojmu prostrediu, rešpektovať seba a druhých, prežívať zmysluplnosť bytia, byť rezistentný voči záťaži, prijímať adekvátne hodnotový systém a systém pravidiel.  

Hlavný prínos projektu je predovšetkým iná možnosť komunikácie a vyjadrovania svojich potrieb. Inakosť spočíva v tom nevyjadriteľnom a prchavom momente, kedy vzniká hudba, zaznie farba tónu či bohatá paleta zvukov. Každé hudobné stretnutie sme zakončili spoločným zdieľaním, pri ktorom sa to len ťažko dostávalo do lov. Klienti však odchádzali so širokým úsmevom, s väčšou mierou tolerancie voči ostatným, s prijatím tých druhých a možno i viac aj seba.

Projektu sa zúčastnilo cca 25 klientov, nakoľko sa muzikoterapia uskutočnila len v jednom útulku - sv. Vincenta de Paul, keďže útulok sv. Lujzy de Marillac sa sťahoval a neskôr sa prispôsoboval novému prostrediu. 

V prvej fáze realizácie projektu sa zakúpili len dva intuitívne hudobné nástroje, nakoľko nebola schválená plná suma, woodpack a kalimbu od slovenských výrobcov.  Woodpack je intuitívny nástroj, ktorý  je z čisto prírodných materiálov (drevo a prírodný olej) a má muzikoterapeutický účinok, či už vďaka dotyku rúk s prírodným materiálom, alebo cez vibrácie korpusu nástroja, ktoré sú citeľné pri kontakte s ľudským telom. Kalimba je taktiež intuitívny nástroj vyrobený z kusu dreva a plieškov vyladených do určitých tónv. oba nástroje sú presne zladené a vhodné na intuitívne hranie, kde každý tón ladí a neexistuje možnosť zahrania nesprávneho tónu. 

Aktivity v rámci muzikoterapie boli uskutočňované prostredníctvom hudobných stretnutí, ktoré trvali cca 1,5 hodiny. Muzikoterapia sa uskutočňovala vo forme komunitnej  muzikoterapie, pri ktorej sú terapeutiké ciele zamerané  komplexnejšie vzhľadom k prostrediu jednotlivcov a dosahovanie terapeutických zmien v rámci celej komunity útulku. Stretnutia prebiehali dvakrát mesačne, celkový počet stretnutí je 12. Stretnutia boli tematický zamerané na oblasti  farby zvuku, sily zvuku, výšky tónov, rytmus, melódiu a harmóniu. Súčasťou stretnutí bolo aj spoločné hranie obľúbených piesni a vytváranie spoločného rytmu a intuitívne hranie, pri ktorom mal každý klient pocit, že vie hrať. 

Ostatné nástroje boli zakúpené až pred koncom projektu, nakoľko sme ich chceli použiť aj motivačne. Skutočným skončením projektu však nekončí projekt muzikoterapie. Stretnutia budú naďalej pokračovať a budeme pri nich využívať hudobné nástroje. 

    Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.