Streetwork v Karlovej Vsi | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Streetwork v Karlovej Vsi

LokalitaKomu pomáhame
Adresa: mestská časť Karlova VesV Karlovej Vsi existuje skupina ľudí ktorí nemajú žiadne bývanie, resp. bývajú v neistom alebo nevyhovujúcom bývaní. Títo ľudia majú obmedzený resp. úplne im chýba prístup k pomoci.
Ako pomáhameDobrovoľnícka pomoc
Klientom poskytujeme čaj, oblečenie, potraviny, základné zdravotné ošetrenie, možnosť osprchovať sa, sociálne poradenstvo, informovanie o existujúcich službách a možnostiach ich využitia.Aktuálne nie je možné zapojiť sa ako dobrovoľník/čka do projektu
Kontakt
Telefón: 0910 842 170

V Karlovej Vsi existuje skupina ľudí ktorí nemajú žiadne bývanie, resp. bývajú v neistom alebo nevyhovujúcom bývaní. Títo ľudia majú obmedzený resp. úplne im chýba prístup k pomoci. Ľudia bez prístrešia a občania s čiastočne asociálnym správaním, ktorých stále pribúda, sa počas dňa zdržujú na verejných priestoroch Karlovej Vsi, ktoré znečisťujú a obťažujú okoloidúcich spoluobčanov.

V spolupráci s cieľovou skupinou, sociálnymi pracovníkmi a pracovníkmi Karlovej Vsi za pomoci terénnej sociálnej práce navrhnúť  a realizovať stratégiu na riešenie problému bezdomovectva v mestskej časti Karlova Ves.

V prvej fáze projektu (január 2017 - marec 2017) je cieľom zmapovať situáciu a poskytnúť Karlovej Vsi  dostatočné a relevantné dáta. Na základe dát môže v ďalšej fáze Karlova Ves spoločne s ďalšími organizáciami pracujúcimi s cieľovou skupinou, hľadať stratégiu a spôsob pomoci. 

Východisko

 • Východiskovým predpokladom (a názorom občanov) je, že väčšina týchto neprispôsobivých ľudí sú ľudia bez domova (treba overiť)
 • Aby bol projekt úspešný aj v budúcnosti, musí vzniknúť medzi pracovníkmi streeworku (resp. MČ) a neprispôsobivými občanmi vzájomná dôvera.
 • Prax ukazuje, že potlačovanie a represia problém neriešia, iba presúvajú na inú lokalitu
 • Aby boli ľudia z cieľovej skupiny motivovaní na spoluprácu, treba im ponúknuť niečo, čo sami chcú, alebo čo pozitívne ocenia
 • Neziskové organizácie disponujú potrebným know-how ako aj kontaktami zo streetworku, ktoré môžu slúžiť ako východisko pre rozbehnutie projektu.  

Forma poskytovania sociálnej služby je terénna forma podľa § 13 ods. 3 Zákona č. 448/2008 Z.z.. Sociálna služba sa poskytuje plnoletej fyzickej osobe na neurčitý čas (rozsah sociálnej služby podľa § 14 zákona).

Prijímateľovi sociálnej služby sa v súlade s § 24a Zákona č. 448/2008 Z.z. poskytuje:

 • sociálne poradenstvo (základné sociálne poradenstvo, pracovné poradenstvo, sociálna asistencia  -  sprevádzanie prijímateľov sociálnej služby na úradoch, u lekárov a i., poradenský rozhovor a pod.)
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (pomoc pri vybavovaní osobných dokladov a vypĺňaní úradných tlačív - UPSVaR, mestská časť a pod.,  podľa potrieb a v záujme klienta.)
 • sociálna rehabilitácia (cieľ sociálnej rehabilitácie v prirodzenom prostredí prijímateľa sociálnej služby je  pomoc pri nácviku zručností, nácvik komunikácie na úrade, počas pracovného pohovoru a pod.,  vedúcich k osamostatneniu sa prijímateľa od sociálnej služby, ďalej aktivizovanie schopností, tréningy a pod.)
 • nevyhnutné ošatenie a obuv
 • preventívna aktivita (preventívna aktivita sa zameriava na znižovanie rizík - zdravotné, sociálne vylúčenie a pod.,  spojených so životom prijímateľa v jeho prirodzenom prostredí, ich predchádzaniu, prípadne riešeniu)
 •  

a utvárať podmienky na:

 • prípravu stravy, výdaj stravy, alebo potravín

V súlade s vyššie uvedeným bude vecný rozsah sociálnej služby poskytovanej v zmysle § 15 zákona, a to vždy v závislosti od aktuálnych personálnych, materiálnych a ostatných možností poskytovateľa.

 

 

  Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.