Spoločné stanovisko | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Spoločné stanovisko

Sme organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova v Bratislave. Sme presvedčení, že súčasné nastavenie systému ľuďom bez domova nepomáha dostať sa zo svojej situácie a sú potrebné zásadné systémové zmeny na národnej úrovni.
Bezdomovectvo je horúci zemiak, ktorý si štát prehadzuje s mestom a obcami a samosprávnym krajom. Je na čase, aby štát reálne prevzal zodpovednosť za riešenie bezdomovectva.
Kto na Slovensku stratí domov, väčšinou ho stratil navždy. Ľudia bez domova ostávajú zaseknutí na polceste, pretože cenovo dostupné nájomné byty takmer neexistujú. Financovanie služieb zlyháva. Podľa minuloročného výskumu IVPR viac ako tretina organizácii pracujúcich s ľuďmi bez domova sa aspoň raz dostala do ohrozenia kvôli financiám na prevádzku. Až 42 % uviedlo, že rozpočet, s ktorým aktuálne pracuje, nepostačuje na zabezpečenie ich činnosti. Bratislavské organizácie zabezpečujú priemerne 62% svojho rozpočtu z vlastných zdrojov, len na 38% prispieva štát, kraj či mesto.
 
Čo navrhujeme?

Žiadame, aby štát prevzal jednoznačnú zodpovednosť za riešenie bezdomovectva a prevzal svoju rolu: legislatívnu, metodickú a finančnú.
Žiadame MPSVaR o zadefinovanie Národnej stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva v spolupráci s odborníkmi z mimovládnych organizácii a vyčlenenie financií určených na riešenie problematiky na štátnej úrovni. Ponúkame našu pomoc pri jej vypracovaní.
Ako prvý krok žiadame do pripravovanej novelizácie zákona o sociálnych službách zadefinovať chýbajúce služby a zariadenia pre ľudí bez domova a nastaviť funkčný mechanizmus financovania.
Za funkčný model považujeme vyhradiť balík financií na riešenie bezdomovectva na štátnej úrovni, z ktorého mestá a kraje na tieto služby budú čerpať. Vyrieši sa tým aj problém miestnej príslušnosti - fakt, že množstvo ľudí bez domova pochádza z iných miest, spôsobuje nechuť komunálnych politikov financovať pre nich služby z mestského rozpočtu.
 
Prečo súčasný systém nefunguje?

Zákon o sociálnych službách preniesol zodpovednosť hlavne na mestá, obce a samosprávne kraje. Obce a kraje, ktoré sú podľa zákona zriadovateľmi služieb pre ľudí bez domova, sa však venujú riešeniu bezdomovectva len okrajovo. Budovanie zariadení pre ľudí bez domova je vnímané kontroverzne a na túto nepopulárnu tému komunálni politici vyčleňujú minimum financií.
Je potrebné, aby mestá problematiku bezdomovectva viac reflektovali, ale zároveň nie je reálne očakávať, aby financovali všetky služby, ktoré ľudia bez domova potrebujú. Bezdomovectvo je tak komplexný problém, že zodpovednosť za jeho riešenie má ostať na pleciach štátu.
Dôkazom nefunkčnosti súčasného nastavenia je aj fakt, že pred tromi rokmi financovanie nocľahární muselo kvôli alarmujúcemu nedostatku financií prejsť z obcí na štát.
Ako sa stavia Magistrát mesta Bratislavy k riešeniu bezdomovectva?

Bratislava ako každé hlavné mesto čelí najväčšiemu počtu ľudí bez domova. Napriek tomu, Magistrát hlavného mesta i mestské časti vyčleňujú na riešenie bezdomovectva prilíš málo financií. Aj keď tento rok je to najviac v histórii Bratislavy, vzhľadom k potrebe to ešte zďaleka nestačí. Pre ilustráciu, na odhadovaný počet ľudí bez domova v Bratislave, 4000 až 5000, pripadá napríklad len 491 miest v nocľahárňach a útulkoch, 166 miest v nízkoprahových denných centrách a 266 je súčasná kapacita v integračných projektoch.
 
Oceňujeme nielen navýšenie rozpočtu, ale hlavne snahu o partnerský prístup: prvýkrát v histórii Magistrátu je na čele Sociálneho oddelenia človek, ktorý sa usiluje o strategické riešenia a o dialóg s neziskovými organizáciami. Dôkazom toho je aj spolupráca s MVO na strategickom pláne riešenia bezdomovectva v meste Bratislava, podpora integračných projektov a tiež historicky prvé sčítanie ľudí bez domova. To všetko vnímame ako krok správnym smerom. Mesto by však aj naďalej malo hľadať možnosti a financie na pomoc ľuďom bez domova a pokračovať aj v roku 2017 v zvyšovaní balíka vyhradeného na riešenie bezdomovectva v Bratislave.
 
Primátora podporujeme v týchto snahách a zároveň ho vyzývame na stretnutie, aby podporil spoločnú snahu pre vznik Národnej stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva. Tým Bratislava vyšle jasný signál, že problémy ľudí bez domova riešiť chce.
 
Spoločné stanovisko organizácii:
 
OZ Proti prúdu, vydavateľ Nota bene
Depaul Slovensko n. o.
OZ Stopa Slovensko
OZ Kresťania v meste
Domov Sv. Jána z Boha n. o. - Milosrdní bratia

Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.