Nový projekt OP EVS - Kľúč k domovu | Site-Install

Depaul pomáha ľuďom bez domova. Lebo ulica nie je domov.

Nový projekt OP EVS - Kľúč k domovu

October 29th, 2018

Názov a sídlo prijímateľa: Proti prúdu, Karpatská 10, 811 05 Bratislava
Názov a sídlo hlavného partnera: Depaul Slovensko, n.o., Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava-Staré Mesto
Názov projektu: Kľúč k domovu
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 232 363,84 Eur
 
Občianske združenie Proti prúdu (vydavateľ Nota bene) so sídlom Karpatská 10, 811 05 Bratislava, sa vďaka podpore z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Operačnému programu Efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR, podieľa na zefektívnení verejnej správy v Bratislave a na celom Slovensku a to prostredníctvo projektu s názvom "Kľúč k domovu".
 
Účelom nášho projektu je zlepšenie kvality života ľudí bez domova a zvýšená podpora ich prístupu k dôstojnému, cenovo dostupnému bývaniu a ostatným verejným službám.  Našim cieľom je podporiť ľudí bez domova v začlenení do spoločnosti a napomôcť k vytvoreniu podmienok pre ukončenie ich bezdomovectva.
 
K tomu chceme prispieť prostredníctvom:
 
podpory efektívnych, dlhodobých riešení bezdomovectva, vychádzajúcich z potrieb ľudí bez domova a zameraných na prístup k dôstojnému a stabilnému bývaniu a ukončenie bezdomovectva,
podpory participácie a zdieľania skúseností MVO a samotných ľudí bez domova,
spolupráce na príprave národnej stratégie riešenia a prevencie bezdomovectva,
ďalšej expertnej spolupráce s inštitúciami verejnej správy a zapájaním sa do legislatívnych a pripomienkovacích procesov,
zapájaním sa do tvorby lokálnych strategických dokumentov (stratégií, koncepcií a plánov rozvoja sociálnych služieb)
podpory sieťovania MVO, zvyšovania odbornosti MVO v oblasti riešenia bezdomovectva a podpory dostupnosti bývania z hľadiska tvorby verejných politík,
zvýšenia informovanosti a podpory vzájomnej diskusie aktérov riešenia bezdomovectva vo všetkých sektoroch a zapájania ľudí bez domova do odbornej i verejnej diskusie o problematike bezdomovectva
organizovania odborných prednášok, seminárov, okrúhlych stolov a konferencií
tvorby odborných materiálov a štúdií
 
Prijímateľom projektu je OZ Proti prúdu a Depaul Slovensko je hlavným partnerom. Zatiaľ čo aktivity Proti prúdu sú zacielené na tvorbu verejných politík, informovanosť a participáciu na národnej úrovni, aktivity Depaul Slovensko sa zameriavajú najmä na lokálnu úroveň (Bratislava a mestské časti). Aktivity oboch organizácií kladú dôraz na zapájanie ľudí bez domova do procesov vo verejnej správe a tvorby verejných politík. Jednotlivé aktivity boli podporené sumou 232 363,84 EUR. 
 
Veríme, že náš projekt prispeje k zlepšeniu verejných politík v oblasti riešenia bezdomovectva a prístupu k bývaniu. Vytvorenie návrhu Národnej stratégie riešenia a prevencie bezdomovectva a jej opatrení poskytne základ pre tvorbu systémového riešenia bezdomovectva na Slovensku. Výsledkom projektu bude tiež posilnená skupina ľudí bez domova, ktorí sa budú zapájať do advokačných aktivít. Na lokálnej úrovni budeme smerovať k vzniku partnerstiev medzi ľuďmi bez domova, organizáciami, mestskými časťami a mestom, k vybudovaniu spoluprác a k prevzatiu zodpovedností, ktoré jednotliví aktéri majú. Vzdelávacími aktivitami i vypracovaním odborných materiálov sa zvýši odbornosť MVO, vytvorí predpoklad pre lepšie poskytovanie služieb a posilnenie odborných kapacít MVO. Na medzisektorovej úrovni sa vytvorí diskusia a nastolia otázky o efektívnych riešeniach bezdomovectva - ktorá vďaka inovatívnemu nástroju zapájania samotných ľudí bez domova nadobudne inú, vyššiu kvalitu.
 
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.
  

Aktivity projektu

Diskusia s kandidátmi na primátora Bratislavy (6.11.2018)

Problém bezdomovectva je veľmi komplexný problém, pri riešení ktorého je potrebná úzka spolupráca všetkých zainteresovaných: od samotných ľudí bez domova, cez neziskovky ktoré im pomáhajú až po orgány miestnej samosprávy alebo štátnej správy. Oslovili sme 4 kandidátov na primátora Bratislavy, aby verejnosti aj ľuďom bez domova predstavili svoj program v tejto oblasti.

Naše pozvanie prijali Václav Mika, Ján Mrva, Ivo Nesrovnal a Matúš Vallo. Hoci každý z nich mal vlastné predstavy o bezdomovectve ako aj o stratégii ako k tomuto problému pristupovať, všetci sa zhodli na tom, že ľudia bez domova si zaslúžia viac pozornosti. Dali tiež verejný prísľub, že ak budú zvolení, ktoré veci plánujú pre ľudí bez domova urobiť. Diskusie sa zúčastnilo viac než 60 ľudí.

Zároveň sme využili túto príležitosť aby ľudia bez domova mohli kandidátom na primátora položiť otázky a predstavilť im problémy, s ktorými v Bratislave denne zápasia.

10 výročie založenia útulku sv. Lujzy (25.10.2018)

Jeden z našich kľúčových projektov - Útulok sv. Lujzy de Marillac, oslavoval 25.10.2018 svoje  10. výročie od založenia. Svoje nasadenie, tvrdú prácu a motiváciu, ktorá sa odráža v ich skvelých výsledkoch nám kolegovia z útulku dokazujú každý deň. Na počesť ich úžasnej práce sme sa tak rozhodli zorganizovať im menšiu narodeninovú oslavu, na ktorú sme pozvali aj ich klientov, priateľov, podporovateľov, bývalých pracovníkov, predstaviteľov samosprávy  a vôbec každého koho sa tento špeciálny projekt dotkol. A že ich nebolo málo. V rozmanitom programe sme si pripomenuli najdôležitejšie momenty z histórie útulku, vypočuli blahoželania župana J. Drobu, bývalých manažériek aj zamestnancov útulku ako aj ďalších priaznivcov. Sme hrdí, že sme súčasťou takéhoto neuveriteľného projektu a najmä ľudí, ktorí denne menia osudy ľudí, ktorí si toho v živote pretrpeli niekedy až príliš mnoho. ĎAKUJEME a prajeme ďalších 100 rokov fungovania milá Lujza

Sleepout (štvrtok 27.9.2018)

27.9.2018 sme v rámci projektu Kľúč k domovu (projekt OP EVS) zorganizovali akciu pod názvom SLEEP OUT. Išlo o špeciálnu udalosť, ktorá mala spojiť ľudí z rôznych prostredí a komunít a upozorniť na problémy ľudí bez domova.  Počas večerných hodín sme sa stretli v krásnom prostredí Botanickej záhrady a vyskúšali sme si, aké to je prežiť noc vonku, priamo pod holým nebom. Súčasťou stretnutia boli aj diskusie s pracovníkmi, ktorí pomáhajú  ľuďom na ulici, s bývalým klientom nocľahárne a zakladateľom skupiny DEPAUL International Markom McGreevym. Úžasnú atmosféru vytvorili hudobníci zo Superar a Slovak tea. Ďakujeme všetkým účastníkom za podporu a ich čas a veríme, že v začatej diskusii budeme pokračovať.

 

    Stránka ukladá cookies na váš počítač, ak súhlasíte pokračujte.